torsdag 7. juni 2012

Hotel Tamaris goodbyeYou might, (according to some internet sites) still book a stay at the Hotel Tamaris in Igalo. The Hotel has 280 (290) comfortable beds in rooms and apartments, all with balconies facing the sea, with bath or shower, WC and telephone. The Hotel has elevator, restaurant, cafe, summer garden, terrace, aperitifbar, TV lounge, hair salon, private beach, indoor swimming pool and central heating. Open year round.
I would still warn you, and advice you to find another. (sorry but this is Google Translater work)


Du kan, (iflg noen nettsteder) fortsatt booke opphold på Hotel Tamaris i Igalo. Hotellet har 280 (290) komfortable senger i rom og leiligheter, alle med balkong mot sjøen, med bad eller dusj, WC og telefon. I hotellet er det heis, restaurant, kafé, sommerhage, terasse, aperitifbar, TV-salong, frisørsalong, egen strand, innendørs svømmebasseng og sentralfyring. Åpent hele året.
Jeg vil likevel advare, og be deg finnet et annet.

Built in 1963 and is unaffected by the earthquake in 1979

Bygget i 1963 og står uberørt etter jordskjelvet i 1979

from the glorious days

fra storhetstiden
2007 - The hotels in the Boka chain, including Hotel Tamaris, are sold to Vektra
2008 - Last guest is booked out

2007 - Hotellene i Boka-kjeden, blant dem Hotel Tamaris, blir solgt til Vektra
2008 - Siste gjest booker ut

November 2011 - Demolition has begun, but it is quickly stopped

nov 2011 - Rivinga er påbegynt, men det blir raskt stans i arbeidene

May 2012 - Demolition has begun again; now with more powerful efforts

mai 2012 - Rivinga er påbegynt igjen, og nå blir det satt inn mer kraft

May 25th at 12:40 - The remaining part of one block falls in one ointment

25.mai kl 12.40 - Restene av den ene blokka går overende i ei salve

May 30th - June 5 - The second block is next.
The solid structure must be weakened before they dare to blast.
The building is closer to the road and neighbouring buildings.

30.mai - 5.juni - Neste blokk står for tur.
Den solide strukturen må svekkes før de tør å sprenge.
Bygget står nærmere vegen og annen bebyggelse.

June 5th at 12:40 - The second block collapse in a powerful blast

5.juni kl 12.40 - Den andre blokka faller sammen i ei kraftig salve

Caffe Tamaris, where we had so many nice, sweaty and late dance evenings
to beautiful and very live music and tall glasses.
The hairdresser studio to the right has become very heavy run now.

Caffe Tamaris, der vi hadde så mange fine, svette og seine danseaftener
til vakker og veldig levende musikk og høye glass.
Også frisersalongen til høyre er blitt veldig tungdrevet nå. 

It remains to see if this was just airy fantasies about a new Hotel Tamaris,
or if Vektra manage to sort out their finances and paperwork, and stand by the agreement.
The temporary solution of parking spot on the site is ok,
but I'm afraid it will be permanent.

Så gjenstår det å se om dette bare var luftige fantasier om et nytt hotell Tamaris,
eller om Vektra får orden i finansene og papirene, og står ved avtalen.
Den midlertidige løsningen med parkeringsplass på tomta er grei den,
men jeg er redd den blir permanent.

As the signboard on the main road also appears to be permanent.
The picture is from today. The arrows on the right shows just one and a half truth,
Hotel Tamaris is torn down, Hotel Igalo is left empty,
Hotel Metalurg is now called Lighthouse Hotel,
and if go to Dr Simo Milosevic from here you just enter the old part of that terapy institute.

Slik som skiltinga på hovedveien også synes å bli permanent.
Bildet er fra i dag.
Pilene til høyre viser bare en og en halv sannhet,
Hotel Tamaris er revet, Hotel Igalo står forlatt som et tomt eggeskall,
Hotel Metalurg heter nå Lighthouse Hotel,
og drar du til Dr Simo Milosevic kommer du bare til det gamle instituttet. 
 
This signboard is actually better:
Hotel Metalurg has gone hiding underneith,
and Hotel Tamaris went upwards.

Denne skiltinga stemmer egentlig bedre:
Hotel Metalurg har gått i dekning eller under torva,
og Hotel Tamaris for til himmels.
No wonder my beautiful Yucca Palm got that sadness.
The two pictures are taken just before and after the last explosion.
I met several locals today who reacts the same way.
A friend who worked in Hotel Tamaris more than 30 years, he cried.

Ikke rart at den vakre yucca-palmen min ble så trist.
De to bildene er tatt like før og etter siste sprenginga.
Har møtt flere i dag som reagerer på samme måten.
En kamerat som jobba i Hotel Tamaris i over 30 år; han gråt.